Deklaracja Polityki Jakości

Laboratorium EchoSon wykonuje badania czynników fizycznych w środowisku pracy oraz pobiera próbki do badań określonych czynników chemicznych w tym środowisku. Aby zapewnić zaufanie klientów i zagwarantować właściwą jakość wykonywanych badań, właściciele laboratorium wprowadzili system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025+Ap1+AC. W roku 2009 Laboratorium uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (certyfikat akredytacji AB-1020). Laboratorium postanowiło w działalności swojej realizować następujące cele ogóle:

Cele ogólne systemu zarządzania są przeglądane na przeglądach zarządzania, podczas których są również ustalane cele mierzalne na wskazany okres. Polityka laboratorium odnosząca się do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 jest przedstawiona w Księdze Jakości, a szczegóły wykonawcze opisują procedury i instrukcje. Personel laboratorium zna politykę jakości. Dokumenty opisujące system zarządzania są dostępne personelowi, który zobowiązany jest do stosowania postanowień zawartych w tych dokumentach. Realizacja polityki jakości jest możliwa dzięki:

Właściciele laboratorium deklarują pełne zaangażowanie w realizację polityki jakości i zapewniają:

Za nadzór nad realizacją polityki jakości odpowiedzialny jest Kierownik Laboratorium. Kierownik laboratorium zobowiązuje się do przestrzegania dobrej praktyki profesjonalnej, zapewnienia właściwej jakość badań w usługach świadczonych klientom, a także zachowania zgodności działania z postanowieniami normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz do ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania.

Za Właścicieli Laboratorium - mgr inż. Anna Koman
Kierownik Laboratorium - mgr Maria Strzelczyk